Scroll down to read in English

Jak nasze przekonania o uczeniu się wpływają na nasz sukces?

Lubisz się uczyć? Ja, tak. A im więcej uczę się po swojemu, tym bardziej lubię to robić.

Jedną ze zmian w myśleniu o uczeniu się, która przyniosła pandemia jest ta, że możliwe jest robienie rzeczy inaczej. Niektórzy lubią naukę online, inni nie. Ale zmiana w przekonaniach o tym co jest możliwe już nastąpiła. 

Jak to powiązać z przekonaniami o uczeniu się? I jak wpływa to na nasz sukces? 

Nie tak dawno temu, wiele osób uważało, że nauka języków online jest jeśli nie niemożliwa to nieefektywna. Teraz to się zmieniło i to znacznie. Również dzięki popularyzacji nowych narzędzi do komunikacji, wideo konferencji, które już wcześniej były przecież dostępne.

Jakie masz przekonania dotyczące nauki języków? One też mogą zmieniać się z czasem.  Popatrz, metoda tłumaczeniowa była kiedyś hitem, a następnie została uznana za sztuczną i nieefektywną. Potem, za jedyne słuszne rozwiązanie uznano tzw. metodę komunikacyjną.

A jakie są twoje osobiste przekonania w tej materii? Może wierzysz, że nigdy nie nauczysz się gramatyki, a bez tego nigdy nie będziesz mówić dobrze po angielsku? Robiłaś kiedyś listy słów bez kontekstu, uczyłeś się ich by potem je zapomnieć?  Czy uważasz, że robienie ćwiczeń w książkach z testami jest dobrą metodą, a może tylko rozmowa z nativem wydaje ci się pomocna? 

To wszystko może być prawda…albo nie.

Chodzi o to, że te przekonania mogą nas ograniczać. Mogą powstrzymywać nas przed próbowaniem nowych sposobów. Przed sprawdzaniem co dla nas działa. I może jest to coś innego niż to co działa dla innych. To tak jak z nauką online. Uważano ją za niemożliwą lub co najmniej nieskuteczną — aż nagle się okazało, że działa.  

Szczególnie “lubię” to przekonanie, wspólne dla wielu, że nauka musi być ciężka, nudna i męcząca, że to “normalne”. Każdy chodził do szkoły i się nudził. Tak to już jest! Że nie możemy nic z tym zrobić. A jeśli uważamy, że uczenie się może być inne, zabwne, odbywać się w działaniu to wierzymy w mrzonki.

To z mojej perspektywy jedne z najbardziej szkodliwych przekonań o uczeniu się.  Badania mózgu zdają się sugerować, że są nieprawdziwe. 

“Neuroimaging and neurochemical research support an education model in which stress and anxiety are not pervasive (Chugani, 1998; Pawlak, Magarinos, Melchor, McEwan, & Strickland, 2003). This research suggests that superior learning takes place when classroom experiences are enjoyable and relevant to students’ lives, interests, and experiences.

Many education theorists (Dulay & Burt, 1977; Krashen, 1982) have proposed that students retain what they learn when the learning is associated with strong positive emotion. Cognitive psychology studies provide clinical evidence that stress, boredom, confusion, low motivation, and anxiety can individually, and more profoundly in combination, interfere with learning (Christianson, 1992).” (Source:https://www.psychologytoday.com/files/attachments/4141/the-neuroscience-joyful-education-judy-willis-md.pdf)

A zatem w wyniku naszych przekonań o tym, że uczenie się musi być nieprzyjemne, żeby było skuteczne, możemy dojść do wniosku, że to z nami coś jest nie tak. A badania nad mózgiem sugerują, że jest odwrotnie. W skrócie, mózg nie lubi stresu. 

Oznacza to, że kwestionowanie rzeczy, które nie działają, zamiast kwestionowania siebie, słuchanie siebie, swoich emocji, reakcji ciała na poszczególne metody uczenia się może być drogą do odkrywania dla siebie swojej własnej ścieżki nauki.  

Nie będzie to tak łatwe jak podążanie za szkolnym sylabusem. Będzie wymagało wzięcia odpowiedzialności. Ale będzie to twoja droga. Uszyta na miarę dla ciebie…przez ciebie.  

Możesz skorzystać w tym procesie z pomocy coacha, ale możesz też samodzielnie przyjrzeć się swoim przekonaniom z innej perspektywy samodzielnie.  

Gosia

www.newlanguagecoaching.com

How do our convictions about learning influence our success? 

Do you like learning? I do. And the more I learn my own way, the more I like it.

One of the changes in thinking about learning brought by the pandemic is that doing things differently is possible. Some people like learning online, some don’t. But the shift in believing what is possible has happened.

How is it connected with your beliefs about learning? And how does it influence your success?

Well, not so long ago, many believed that learning languages online is if not impossible than ineffective. Now, that has shifted a lot, allso with the popularisation of the new tools of communication, video conferencing, which had anyway already been in place.

What beliefs or convictions about language learning have you got? These might have changed over time as well. Look, grammar translation was a hit in the past, and later it was deemed artificial and ineffective. Later, the communicative method was brought in as the only solution.

How about your personal beliefs? Do you think you’ll never learn grammar and without it you can never speak proper English? Have you ever made lists of vocabulary without context, learned it all, and then forgot?

Do you believe that doing exercises in an exercise book is the method or that only conversing with a native speaker will help?

These all might be true…or not.

It’s only that those beliefs may limit us. They may prevent us from trying out new ways.

From trying out what works for us and maybe it’s different from what works for someone else. Like with online learning. It was believed impossible or ineffective — until it suddenly was ok.

I especially “like” this belief we often share that learning must be hard, boring and tiring. That it is “normal”. Everybody went to school and got bored. That’s what it is! That we cannot do anything about it.  And if we think learning can be different, fun, done in action then we are delusional.

That’s, from my perspective, one of the most harmful beliefs about learning. The brain research seems to suggest against this belief.

“Neuroimaging and neurochemical research support an education model in which stress and anxiety are not pervasive (Chugani, 1998; Pawlak, Magarinos, Melchor, McEwan, & Strickland, 2003). This research suggests that superior learning takes place when classroom experiences are enjoyable and relevant to students’ lives, interests, and experiences.

Many education theorists (Dulay & Burt, 1977; Krashen, 1982) have proposed that students retain what they learn when the learning is associated with strong positive emotion. Cognitive psychology studies provide clinical evidence that stress, boredom, confusion, low motivation, and anxiety can individually, and more profoundly in combination, interfere with learning (Christianson, 1992).” (Source:https://www.psychologytoday.com/files/attachments/4141/the-neuroscience-joyful-education-judy-willis-md.pdf)

So, as a result of our beliefs that learning is supposed to be hard and unpleasant in order to be effective, we may come to a conclusion that there’s something wrong with us. While brain research seems to suggest it is exactly the opposite. In a nutshell, the brain does not like stress.

Which means that questioning the things that don’t work instead of questioning oneself, listening to ourselves, our emotions, our body reactions to particular learning methods may be a way of discovering for oneself your own path of learning.

It won’t be as easy as following the school curriculum. It will require taking responsibility. But it will be yours. Tailor-made for you…by you.

You may want to use a coach’s assistance in the process, but you may well try looking at your own beliefs from a different perspective by yourself.

Gosia

www.newlanguagecoaching.com

en_GBEnglish